กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ที่มีธรรมะดีๆมากมาย แต่ทำไมเจริญน้อยกว่าประเทศทางตะวันตก!

คำถาม:
กราบนมัสการ...พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความเคารพอย่างสูง กระผมมีความสงสัยว่า ทำไมคนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคำสอนที่ดีๆมากมาย แต่ประเทศไทยกลับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตกครับ

คำตอบ:
ประเทศไทยที่เรามองว่า เศรษฐกิจสู้ประเทศอื่นไม่ได้ ตรงนี้ก็ยอมรับ แต่ว่าอย่าไปมองว่าเป็นว่า เพราะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ช่วย อย่ามองอย่างนั้น มองใหม่ มองว่า

ประการแรก 

ชาวไทยทั้งประเทศนี่แหละในปัจจุบันนี้ที่บอกว่า นับถือพระพุทธศาสนานั้น ไปเรียกตัวกันมา แล้วให้แค่เล่าพุทธประวัติเท่านั้นแหละ เราจะพบว่า คนไทยและเด็กไทยที่เล่าพุทธประวัติตั้งแต่วันประสูติของพระองค์จนกระทั่งวันปรินิพพาน เอาแค่นี้ น้อยคนที่จะเล่าได้จบและถูกต้อง นี่ยังไม่ต้องพูดนะถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ความจริงเป็นอย่างนี้

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อย่าเที่ยวเอาไปเปรียบเทียบว่า เป็นเพราะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วเลยทำให้ประเทศไทยเกิดปัญหา หรือทำให้ประเทศไทยตกต่ำ

แต่ต้องพูดใหม่ว่า ประชาชนคนไทยขณะนี้แม้ตัวเองจะบอกว่า ฉันเป็นชาวพุทธ  แต่ว่าความรู้ในพระพุทธศาสนามีไม่พอ หรือบางคนก็อย่างที่ว่า แค่จะให้เล่าพุทธประวัติเท่านั้น ยังเล่าไม่จบ

หลักธรรมพื้นฐานของชาวพุทธมีอะไรบ้าง ที่จะต้องมาใช้ในชีวิตประจำวัน แค่จะให้ไล่ว่า อบายมุข ซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง เพียงแค่นี้ก็อาจจะตอบกันได้ แต่ไม่ครบ แถมบางคนเพียงแค่ศีล 5 ข้อ ก็ไล่ไม่จบ

เพราะฉะนั้น ปัญหาในประเทศไทย จึงไม่ใช่ปัญหาว่า เพราะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วประเทศตกต่ำ ไม่ว่าในด้านไหน แต่เป็นเพราะคนไทยเป็นชาวพุทธในทะเบียน คือลงทะเบียนว่าเป็นชาวพุทธ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอะไร

เป็นชาวพุทธเพราะว่า พ่อแม่เป็นพุทธ หรือปู่ย่าตาทวดเป็นพุทธ แต่ใจของตัวเองไม่เคยได้ซึมซับเอาธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้เลย 

จึงทำให้เมื่อดำเนินชีวิตประจำวัน จะไปประกอบธุรกิจการงานใดก็เคว้งคว้าง ไม่มีหลักธรรมจะยึด แล้วมันก็เลยทำให้ตัวเองก็ต้องตกต่ำ  แล้วประเทศชาติก็พลอยตกต่ำตามไปด้วย

ประการที่สอง 

ลูกเอ๊ย...มองอย่างนี้นะ ถ้าที่ไหนคนปฏิบัติธรรม ที่นั้นไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติไหน เผ่าไหน ถ้าเขาปฏิบัติธรรม แม้ปฏิบัติแล้วไม่รู้ด้วยว่า นี่เป็นหลักธรรมที่อยู่ในพระพุทธศาสนา เขาก็ต้องเจริญ

เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยัน ให้มีความอดทน ถ้าเขาปฏิบัติธรรมข้อนี้ ทั้งขยัน ทั้งปฏิบัติธรรม แม้เขาไม่รู้ว่านี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก็ต้องเจริญอยู่ดี

ตรงกันข้าม แม้รู้ด้วยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า เป็นคน ต้องขยัน ทำความดี ต้องอดทน ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อทำความดีให้ยิ่งๆขึ้นไป รู้แต่ว่าไม่ปฏิบัติ แม้บุคคลอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะเจริญได้ และไม่สามารถจะพูดได้เต็มปากว่า เขาเป็นชาวพุทธ...ทำไม...เพราะว่าเขาเพียงแค่รู้ธรรมะ แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมะ

เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ คือปัญหาว่า ชาวพุทธไม่รู้จักพระพุทธศาสนา นี่พวกหนึ่ง คือ ไม่รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เลยไปจนกระทั่งแม้ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่รู้ พวกที่1 เป็นอย่างนี้

พวกที่2 แม้ประกาศตัวเป็นชาวพุทธ ได้ศึกษาธรรมะแล้วว่า ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ดีอย่างนั้นอย่างนั้นๆ แต่เขามีไว้ท่องจำ...ท่องจำ 

ถ้าเป็นนักเรียนก็เอาไว้สอบ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เอาไว้คุย เขาเพียงแต่ท่องจำได้  แต่เขาไม่ได้นำมาปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเขาเป็นเพียงชาวพุทธก็แต่ชื่อ ไม่ใช่พุทธตัวจริง

แต่ว่า ถ้ารู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่แหละชาวพุทธตัวจริง มองภาพตรงนี้ให้ชัด และชาวพุทธตัวจริงอย่างนี้แหละ ซึ่งทั้งรู้หลักธรรมะ และลงมือปฏิบัติธรรมะ คนอย่างนี้อยู่ที่ไหน เขาก็เจริญ  และพระพุทธศาสนาก็เจริญตามเขาไปด้วย

และถ้าจะให้ยิ่งดีกว่านี้...เป็นอย่างไร...ต้องทั้งรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ แล้วก็ทั้งสอน ทั้งชักชวนคนอื่นให้รู้และปฏิบัติธรรมะตามไปด้วย นี่แหละแสนจะวิเศษสุด
                                                                         
พูดง่ายๆ ชาวพุทธที่แท้จริง คือ บุคคลที่รู้และปฏิบัติธรรมะในระดับที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองได้ รวมทั้งเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อื่น ให้แก่ชาวโลกได้ นี่ชาวพุทธตัวจริง


และอยู่ที่ไหน รับรองว่าทำที่นั่นให้เจริญ ไม่เฉพาะต้องอยู่ในประเทศไทย อยู่ที่ไหนๆ ก็ทำให้ที่นั้นเจริญได้


โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรียบเรียง จาก รายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
www.dmc.tv 
--------------------------------------------------------------------------------------------------


กรณีธรรมกาย : คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กรณีธรรมกาย : White Knight
กรณีธรรมกาย #จูราสสิคสยาม
กรณีธรรมกาย : ความลับระดับ Top secret !
กรณีธรรมกาย #โรงละครสยาม
กรณีธรรมกาย : เบื้องหลังการให้ร้ายวัดพระธรรมกาย
กรณีธรรมกาย : ความจริงวันนี้ วัดพระธรรมกาย 
กรณีธรรมกาย : แถลงการณ์คดีพิเศษ ! 
กรณีธรรมกาย : กรณีหลวงพ่อธัมมชโย พระมหาเถระผู้บริสุทธิ์
กรณีธรรมกาย : Buddhism under crisisกร
ณีธรรมกาย : รักพระพุทธศาสนา
กรณีธรรมกาย : รวมข้อแท้จริงทุกกรณี! 
32 ความคิดเห็น:

 1. เรารักพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 2. สาธุ อนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ พวกเราเป็นขาวพุ่ทธเต็มตัวเพราะ #เรารักพระพุทธศาสนา #เรารักวัดพระธรรมกาย #เรารักหลวงพ่อธัมมชโย สอนให้เราเป็นชาวพุทธที่ดี ไม่ใชชาวพุทธ แต่ปาก ชาวพุทธในทะเบียนบ้านค่ะ สาธุ ๆๆ

  ตอบลบ
 3. เป็นความจริงที่หลวงพ่อพูดคนไทยเป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียน

  ตอบลบ
 4. สาธุค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะเราจะปกป้องพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 5. เรารักพระพุทธศาสนา
  เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาต้องเอาอุเบกขาวาง

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ที่มีธรรมะดีๆมากมาย ใช่เลยครับ

  ตอบลบ
 8. สาธุ สาธุเจ้าค่ะ ประเทศไทยพุทธในทะเบียนเยอะ ศีลห้าข้อมีอะไรบ้างยังตอบไม่ได้เลยเจ้าค่ะวัดธรรมกายสอนถูกต้องและแก้ถูกจุดแล้วเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 9. เศร้าใจจัง ทำไมคนไทยคิดกันไม่ได้ซะทีว่าเรามีของดีๆอยู่กับตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้ว!!!

  ตอบลบ
 10. เรารักพระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 11. คงต้องทบทวนพุทธประวัติให้แม่นขึ้นเวลาหลานถามจะได้เล่าได้ถูกต้อง

  ตอบลบ
 12. เรารักพระพุทธศาสนา ที่สุดดดด สาธุ คะ

  ตอบลบ
 13. คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยมักง่ายและมองข้าม ชอบทำตามๆ กันเพราะเห็นเขาทำ เรัยกว่าพวกมากลากไป โดยไม่ตั้งคำถาม ไม่ค้นหา แบะไม่พิสูจน์

  ตอบลบ
 14. คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยมักง่ายและมองข้าม ชอบทำตามๆ กันเพราะเห็นเขาทำ เรัยกว่าพวกมากลากไป โดยไม่ตั้งคำถาม ไม่ค้นหา แบะไม่พิสูจน์

  ตอบลบ
 15. จริงอย่างพ่อสอนคะเราต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเองก่อน

  ตอบลบ
 16. จริงอย่างพ่อสอนคะเราต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเองก่อน

  ตอบลบ
 17. สาธุๆเจ้าค่ะจริงแท้อย่างที่หลวงพ่อสอนลูกไอรามนุษทุกๆท่านต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองและเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้กันและกันโลกนี้จะได้อยู่อย่างเป็นสุข

  ตอบลบ
 18. เป็นอย่างที่หลวงพ่อกล่าวเจ้าค่ะ หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแม้ได้เรียนรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติก็คงไม่เกิดผลหรอกค่ะ เหมือนเรียนว่ายน้ำจากตำราค่ะ ถ้าไม่หัดว่ายจริง พออ่านตำราว่ายน้ำเสร็จแล้วกระโดดลงน้ำก็มีหวัง 3วันให้หลังแล้วมาเขี่ยขึ้นจากสระค่ะ ฉันใดก็ฉันนั้นค่ะ ไม่ใช่ดิฉันเก่งแต่ จากประสบการณ์ของตัวเองค่ะ จึงกล้าเขียน เพราะทำแล้วค่ะ และหวังว่าอาจมีประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 19. จริงครับ ผมเคยคุยเรื่องศีลกับฝรั่งหลายคน เขาเหล่านั้นบอกว่าธรรมดามาก ก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน เรื่องไวน์ เบียร์ ก็ดื่มเล็กน้อยให้เจริญอาหาร เรื่องภรรยา คือหย่ากันแล้ว แล้วมาเจอคนถูกใจ ก็แต่งกันใหม่
  แต่พอพูดเรื่อง สมาธิ เขาตาโต สนใจขึ้นมาเลย

  ตอบลบ
 20. คำตอบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาตอบให้ ปลื้มใจจัง อ่านไปก็ปลื้มใจ ดีใจ ที่ได้รู้คำตอบที่ชัดเจนว่า ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ แต่ชาวพุทธก็เป็นพุทธตามทะเบียนบ้าน ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างแท้จริง จึงส่งผลให้ความเจริญในประเทศก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้จึงต้องชวนกันมาเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติกันมากขึ้น รู้ในหลักธรรมมากขึ้น เพื่อจะได้ทำให้ประเทศเกิดความเจริญมากขึ้นตามไปด้วย

  ตอบลบ

Blog Archive