กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : วัดพระธรรมกายสร้างวัดด้วยความสะอาดความสะอาด คือ วิถีชีวิตของวัดพระธรรมกาย  
และเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัดพระธรรมกาย

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง
คือ ผู้นำศิษยานุศิษย์ โดยมี หลวงพ่อธัมมชโย เป็นศิษย์เอกของคุณยายอาจารย์ฯ

คุณยายอาจารย์  เป็นแม่ชี บวชที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
และได้รับยกย่องว่าเป็นศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำฯ
ด้วยถ้อยคำอมตะจากหลวงปู่ฯว่า “ลูกจันทร์นี้ เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง”

คุณธรรมของคุณยายอาจารย์ นั้นมีหลายประการนัก
ประการหนึ่งนั้น, คือ คุณยายอาจารย์เป็นผู้ที่รักความสะอาดมาก


คุณยายอาจารย์ เป็นผู้วางระเบียบปฏิบัติของวัดพระธรรมกาย 
ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดคุณยายอาจารย์ เป็นผู้ตรวจดูแลความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดเสมอ
หนึ่งในรายการทำความสะอาดที่เป็นที่รู้จักกันของวัดพระธรรมกาย
คือ การทำความสะอาดสุขพิมาน
อาคารห้องน้ำหลังแรก  คุณยายฯ เป็นผู้นำลูกศิษย์ลงมือทำความสะอาด ขัดล้างล้วงโถสุขา
ด้วยตัวของท่านเอง และการทำความสะอาดวัดก็ต้องช่วยกันทุกคนโดยไม่ถือตัวว่าเป็นใคร
ต่างช่วยกันดูและทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้สถานที่ในวัด ด้วยความเคารพตระหนัก
ว่าเป็นสิ่งที่สาธุชนถวายไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
เป็นสมบัติพระศาสนาที่พระทุกรูป เจ้าหน้าที่และสาธุชนทุกคน ต้องช่วยกันใช้อย่างรู้คุณค่า
และดูแลรักษาให้ดี

สิ่งที่ตามมาจากการทำความสะอาด คือ คุณธรรมเบื้องต้นข้อสำคัญต่อการฝึกฝนตนเอง
ให้ยิ่งขึ้นไป คือ การลดทิฏฐิมานะความถือตัว ไปได้อย่างหมดสิ้น
เมื่อความถือตัวไม่มีแล้ว ความอ่อนน้อมถ่อมตน คุณธรรมอื่นๆ ก็จะสามารถเจริญงอกงาม
การน้อมใจศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติก็ได้ผลก้าวหน้า
เมื่อเห็นผลดีต่อตนเอง และสังคมโดยรวม  สาธุชนที่มาก่อนก็ชักชวนญาติพี่น้องมาศึกษาธรรมะ
มาฝึกพัฒนาคุณธรรมในตัว มาปฏิบัติธรรมที่วัด
เพื่อพัฒนาชีวิตของตนด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จากคนดี 1 คน ก็เป็น 2 คน เป็น 6 คน เป็น 8 คน เป็น 16 คน และเป็นแสน,ล้านคน อย่างที่เห็น
ไม่คิดไม่แปลก  แต่ถ้าคิดแล้วจะทึ่งในบทฝึกง่ายๆ ของคุณยายอาจารย์ฯ
แต่ให้ผลในการสร้างคนดี ที่มีหัวใจยอดกัลยาณมิตรได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

เมื่อคุณยายอาจารย์ฯ ละสังขาร
ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าอาวาส  สานต่อการอบรมสาธุชน
ให้ตระหนักในความสะอาด  โดยหลวงพ่อทัตตชีโว ได้อธิบายชี้แจงแสดงเหตุผลและ
สอนให้สาธุชนทุกเพศทุกวัยพัฒนานิสัยตนเอง โดยเริ่มต้นที่ความสะอาด ที่เรียกว่า
5 ห้องชีวิตพัฒนานิสัย  หรือ
UG5 (Universal Goodness) ความดีสากลที่ทุกคนทำได้ 
เมื่อสามารถรับผิดชอบความสะอาดตั้งแต่กายภาพ ร่างกาย, บ้านเรือน,ที่ทำงาน
ฯลฯ ได้แล้ว
ความมีระเบียบก็เกิด,  ความเป็นผู้มีความสุภาพก็จะเป็นนิสัย,
และเป็นผู้เห็นความสำคัญของเวลาในชีวิต, ในที่สุดก็จะสามารถฝึกใจให้เป็นสมาธิได้ง่าย 
                                         

หากจะมองลำดับการฝึกคนแล้ว
จะเห็นได้ว่า  วัดพระธรรมกาย ฝึกพัฒนาคนไปตามลำดับ คือ 


1. พัฒนานิสัยพื้นฐาน  
โดยหลวงพ่อทัตตชีโว  เป็นผู้ให้แบบแผนการฝึกคน ด้วยแม่บท5 ห้องชีวิต เพื่อให้เกิดคุณธรรม 5 ประการ คือ 1) ความสะอาด, 2) ความมีระเบียบ, 3) ความสุภาพ, 4) ตรงต่อเวลา, และ 5) มีสมาธิตั้งมั่น ขั้นนี้ คือ บทฝึกภาคปฏิบัติของการเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์นั้นเอง


ซึ่งคุณธรรม  5  ประการนั้น จะส่งผลดีต่อ...

2. การเจริญสมาธิภาวนา 
โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เป็นครูผู้สอนสมาธิ ซึ่งเป็นการฝึกฝนจิตใจในขั้นสำคัญที่จะพัฒนาจิตใจให้เข้าใจและเข้าถึงธรรมะที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับ  


เมื่อผู้คนได้เห็นผลดีของการเจริญสมาธิภาวนา  ว่าสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจของตนได้อย่างไร
ก่อให้เกิดความสงบสุข เกิดปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
สามารถช่วยให้ชีวิตจิตใจเจริญขึ้น ดีขึ้นได้อย่างไร
เมื่อได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเอง กอรปด้วยมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อญาติพี่น้อง
และเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย  ก็อาศัยหัวใจของความเป็นกัลยาณมิตร
ไปเชิญชวนมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมที่วัดมากขึ้นมากขึ้น 
อาคารสถานที่วัดก็ต้องขยายเพื่อรองรับผู้คนที่เข้ามาแสวงหาความรู้วิธีการ
จากพระสัจจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อเอาไปใช้พัฒนาชีวิตจิตใจของตน

วัดพระธรรมกาย  ก็มีวิถีความเป็นมาด้วยความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย
ใครมา,ก็ได้พบได้เห็นแต่ความสะอาดตา แล้วพาสะอาดใจ
ความเลื่อมใสศรัทธาก็เกิด กำลังใจในการทำความดีก็เพิ่มพูน
เพราะผู้ที่มาก็ได้อยู่ท่ามกลางคนที่คิดดี พูดดี ทำดี
พลังความดีของแต่ละคนก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
วัดพระธรรมกาย จึงเป็นบุญสถานเป็นแหล่งรวมของผู้แสวงหาความดี
ความสุข ความสำเร็จของชีวิตและจิตใจ ทั้งทางโลก และทางธรรม
เรียบง่าย แต่ลึกซึ้งดังนี้ เองครับ 


อย่ามัวจับผิดกันอยู่เลยครับ  
ความสมบูรณ์แบบนั้นยังไม่มีในโลกหรอกครับ 
แต่สิ่งหนึ่งที่งดงาม คือ ความพยายาม
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
ของเพื่อนมนุษย์ที่ปรารถนาดีต่อกันและทุ่มเท
อย่างจริงจังและจริงใจ ครับ 
------------------------------------

คนไทยที่เฝ้าดูสถานการณ์ 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive