กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : หลวงพ่อธัมมชโย ถูกยัดเยียดกล่าวหาใส่ร้าย : เพราะทำควาดี และ ชวนคนทำความดีมาตลอดชีวิต !!!


หลวงพ่อธัมมชโยสร้างวัด ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรมของผู้คนทั่วประเทศ
และทั่วโลก  เงินทุกบาททุกสตางค์ที่นำมาสร้าง ก็มาจากศรัทธาสาธุชน
ที่มีต่อปฏิปทาคุณธรรมของหลวงพ่อ  ด้วยความบริสุทธิ์จริงใจแท้ๆ


วัดที่สร้าง ก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เป็นมรดกธรรมสืบทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคต 
ที่จะเชิดชูเกียรติของชาติว่าแผ่นดินนี้ รุ่งเรืองด้วยศีลธรรม เพียงใด

หลวงพ่อธัมมชโย  สร้างพระ สร้างสามเณร พาบุตรหลานชายชาวไทย มาบวชมาฝึกฝนอบรมตนเอง
ให้เป็นสัมมาทิฏฐินบุคคล เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
ขัดเกลาตนเองให้เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี 

หลวงพ่อธัมมชโย  สร้างคนดีให้สังคม  มากมายนับแสน นับล้าน 
สอนให้ผู้คนมั่นในศีลธรรม ด้วย ทาน ศีล ภาวนา 

นับร้อยพันโครงการเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้งอกงามขึ้นในใจของเพื่อนมนุษย์ 
พลังแห่งความดี ดึงดูดผู้คนนับแสน,ล้าน ทั้งในและต่างประเทศ
หลั่งไหลมาสู่หนทางแห่งความดีอันสว่างไสวด้วยแสงธรรม
ทั้งหมดนั้น ล้วนแก้ปัญหามนุษย์ แก้ปัญหาสังคม ที่ต้นเหตุและได้ผลอย่างแท้จริง
!

หลวงพ่อธัมมชโย  ทุ่มเทชีวิตจิตใจนำพาผู้คนทั้งหลาย พ้นทุกข์ในชีวิต 
ด้วยแสงแห่งปัญญา ด้วยวิถีของบัณทิฑนักปราชญ์  ด้วยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และได้ผลจริง อย่างเป็นที่ประจักษ์


แต่สิ่งตอบแทนที่  หลวงพ่อได้รับ  กลับเป็นการใส่ร้ายป้ายสี
นับตั้งแต่ปี 2542  ตลอดระยะเวลา 17  ปี
!!!
สร้างเรื่องใส่ร้ายให้ อย่างไร้มนุษยธรรม
!!!
มุ่งร้าย  ดั่งว่าจะเอาชีวิต ปานนั้นเลยหรือ
??? 


เพราะหลวงพ่อสร้างวัดที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าถัดเทียมนานาอารยประเทศ
เพราะหลวงพ่อสามารถประกาศพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก
เพราะหลวงพ่อสร้างพระ-เณร เป็นธรรมทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนาได้เป็นแสน,ล้าน
เพราะหลวงพ่อสร้างคนดีทั้งใน และต่างประเทศ
เพราะหลวงพ่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นธงชัยให้ผู้คนแสวงหาแสงสว่างทางพันทุกข์ได้
เพราะหลวงพ่อสามารถนำความเจริญความรุ่งเรืองแห่งศีลธรรมกลับมาสู่ใจผู้คนได้
เพราะหลวงพ่อทุ่มเททำความดีมาตลอดชีวิตและประสบความสำเร็จมาโดยตลอด

เพราะอย่างนี้
!!!

ยิ่งมีมหาชนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศหลั่งไหลมาร่วมกันทำความดี
ที่วัดพระธรรมกายมากเท่าไหร่
ยิ่งมีผู้คนเคารพศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยมากขึ้นเท่าไหร่ 

พวก “แสลง” ต่อ  “ความดี”  ไม่สามารถทนดู ทนเห็นได้ !!! อย่างนั้นหรือ ??? เพราะอย่างนี้
!!! ใช่ไหมครับ???
 


หลวงพ่อธัมมชโย ถูกกล่าวหา : เพราะเป็นพระมหาเถระสูงด้วยคุณธรรม มากด้วยความดี  และมีมหาชนเคารพศรัทธาทั่วประเทศและทั่วโลก !!!

เท่าที่เห็นสถานการณ์มา ผมคงวิเคราะห์ไม่ผิดใช่ไหมครับ ??? 

คนไทยที่เฝ้าดูสถานการณ์


กรณีธรรมกาย วงใน
วิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย UNSEEN
Dhammakaya Méditation Technique
https://dhammakayafacts.wordpress.com/ 
www.ธรรมกาย.com 
เจ้าคุณเบอร์ลิน


1 ความคิดเห็น: