กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย...ความดีที่สร้างไว้ : การกระทำแทนคำพูดนับล้าน“ทำไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย สร้างวัดขนาดใหญ่ เพื่ออะไร” 
จนท.องค์กรพระพุทธศาสนา  ได้เรียนถามพระมหาเถระ ในครั้งหนึ่ง

คำตอบ เรียบง่าย ชัดเจนและจริงแท้ ของพระมหาเถระรูปนั้น

“ อายุมนุษย์ยุคนี้นั้นไม่ได้ยาวนานเป็นพันปี, วัดพระธรรมกายที่สร้างแล้วจะอยู่ยาวนานเป็นพันปีได้  
หลวงพ่อธัมมชโยสร้างวัดไว้ให้พระพุทธศาสนา, ไม่ใช่สร้างเพื่อตัวท่านเองเลย”  

ผลงานแห่งความดีมหาศาลที่สร้างไว้เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้เจริญรุ่งเรืองในดวงใจ
ของผู้คนนับ หมื่น, แสน,ล้าน, นับร้อยโครงการ, นับร้อยรางวัล ที่ประกาศคุณความดี

ที่วันนี้ ผมขอเล่าให้ฟังพอสังเขป ครับ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย  และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิการจันทร์ ขนนกยูง
ได้นำสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา  สร้างวัดพระธรรมกาย 
ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้เป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ 

ให้เป็นวัดอันเป็นสถานที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง
เพื่อสร้างพระ ให้เป็นพระแท้
และเพื่อสร้างคน ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อนเพื่อสร้างคนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
-                   ระดับอุดมศึกษา เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 กระทั้งถึงปัจจุบัน
-                   ระดับมัธยมศึกษา ใช้ชื่อว่า  รุ่นมัชฌิมธรรมทายาท
-                   ระดับประถมศึกษาใช้ชื่อว่า รุ่นยุวธรรมทายาทโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง ภาคฤดูร้อน

ทั้งระดับอุดมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า


เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา 
ตลอดจนนักเรียนทหาร ตำรวจ รวมไปถึงครูอาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและสามารถ
นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมตอบปัญหาถึงปัจจุบันนี้ นับกว่า   5   ล้านคน


โครงการอบรมพนักงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


นอกจากอบรมเยาวชนแล้ว วัดพระธรรรมกายยังมีโครงการเผยแผ่ธรรมะแก่บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายโครงการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางศีลธรรมแก่ผู้ใหญ่ในวัยทำงาน ให้สามารถนำธรรมะไปใช้ควบคู่กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโครงการบรรพชาสามเณรแก้ว 13,842 รูป
เพื่ออัญเชิญ พระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์
วันที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
โครงการบวชอุบาสกแก้ว กว่า 200,000 คน

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2542
โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว กว่า 140,000 คน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2541โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000  500,000 และ 1,000,000 คน


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสแก่สตรี ซึ่งเป็นเพศที่ให้ชีวิตแก่มวลมนุษยชาติได้บวชสร้างความดี และเพื่อปลูกฝังศีลธรรมรวมทั้งอุดมการณ์พระพุทธศาสนาเข้าไปในใจของสตรี ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และจะช่วยพัฒนาศีลธรรมโลกให้รุ่งเรืองสืบ
ต่อไปโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ

 เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในปี พ.ศ. 2552  เรื่อยมาถึงปัจจุบัน 

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
หรือ World Peace Ethics Contest (World-PEC)การสอบ World-PEC จัดขึ้นพร้อมกันในประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วโลกมีโอกาสศึกษาธรรมะ จะได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น ช่วยลดปัญหาสังคมซึ่งจะช่วยนำพาโลกของเราให้สงบร่มเย็น เป็นทางมาแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกสำหรับบรรพชิต 
หรือ World-PEC for Monkจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุเกิดการตื่นตัวในการศึกษาพระธรรมวินัย เพื่อนำไปใช้ฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ที่สมบูรณ์ และปลูกฝังให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้นำสันติภาพโลก ด้วยการทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอน และเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้ชาวโลกได้ปฏิบัติตามเพื่อความสงบร่มเย็นของโลกสืบไป World-PEC สำหรับบรรพชิต ครั้งที่ 1 มีพระภิกษุ สามเณร สมัครเข้าสอบเป็นทีม ทีมละ 3 รูป เข้าสอบประมาณ 30,000 ทีม หรือประมาณแสนรูปโครงการถวายพระพุทธรูป จำนวน 222 องค์ 
แด่วัดต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา


พระพุทธรูปองค์แรกมอบแด่ประธานาธิบดีมหินทา ราชปักษี อีก 221 องค์ นำไปถวายวัดต่าง ๆ ในประเทศศรีลังกา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาให้รุ่งเรือง ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาได้จัดพิธีเฉลิมฉลองพระประธาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ เมืองมาตะเล ต่อมา ในวันมาฆบูชาที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 นายกรัฐมนตรีรัตนสิริ วิกรามานายาเก แห่งศรีลังกาได้เดินทางมาวัดพระธรรมกาย เพื่อถวายโล่ขอบคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโย โครงการทอดกฐินตกค้างทุกวัดทั่วประเทศไทย


โครงการทอดกฐินตกค้างทุกวัดทั่วประเทศไทย (กฐินสัมฤทธิ์) เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เด็กดี 
V-Star ทำหน้าที่เป็นประธานกฐินไปทอดตามวัดต่าง ๆ ที่มีกฐินตกค้างทั่วประเทศ เพื่อให้ปรากฏการณ์กฐินตกค้างหมดสิ้นไป ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และรักษาวัดให้รอดพ้นจากการเป็นวัดร้าง กลับกลายเป็นวัดรุ่งเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรมกลับมาสู่แผ่นดินไทย โครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรกที่วัดหนองเครือตาปา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

โครงการเด็กดี V-Star เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
หรือดาวแห่งความดี V-Star (The Virtuous Star)


โครงการเด็กดี V-Star เป็นโครงการปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชน เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมให้มีนิสัยรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม จะได้เป็นคนเก่งและดี ที่เป็นอนาคตและความหวังของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบทางศีลธรรมของโลกในอนาคตโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทย
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย


เพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง และสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระศาสนา  หลังจบโครงการพุทธบุตรหลายรูปเกิดกุศล ศรัทธาอยู่ในเพศสมณะต่อไป และแยกย้ายกันไปช่วยพัฒนาวัดร้างในชุมชนต่าง ๆ ให้หวนกลับคืนมาเป็นวัดรุ่ง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งแห่งการเริ่มต้นยุคทองของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย
โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป
และโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย


โครงการนี้นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมและประเพณีตักบาตรให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเช่นในอดีตแล้ว ยังเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่พระภิกษุ สามเณร 266 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร และชาวพุทธ ที่ประสบภัยต่าง ๆ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยหนาวภัยแล้งต่าง ๆ เพื่อให้พุทธบุตรทั่วประเทศมีกำลังใจที่จะยืนหยัดดำรงอยู่ในสมณเพศ เป็นพระแท้สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป โครงการนี้ ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และจัดต่อเนื่องมาจนครบทั้ง 76 จังหวัด และในอนาคตจะมีโครงการตักบาตร 10,000,000 ล้านรูปต่อไป


โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย สหรัฐอเมริกา โครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไซโคลนนาร์กีส ประเทศสหภาพเมียนมาร์
ประเทศสหรัฐอเมริกาโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประเทศไทย 
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนชาวไทย  ในโครงการดอกไม้บาน
โครงการธุดงค์สุดสัปดาห์โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติ 
The Middle Way Meditation Retreat
โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 

ที่สามารถสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่แนะนำธรรมะ และสอนสมาธิให้แก่ชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ 
กว่า 100 สาขา ทั่วโลก โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค

          และจัดต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่พ.ศ.2531  กระทั้งถึงปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระบาลี
ภาษาอันทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของเหล่าพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ
โครงการมอบทุนการศึกษาธรรมะแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 100,000 รูป
 และโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า พระแท้
โครงการอบรมสัมมนาพระกัลยาณมิตร

            เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน มีพระภิกษุจากทั่วประเทศผ่านการอบรม
ในโครงการนี้เป็นนับหมื่นรูป 
โครงการถวายมหาสังฆทาน
1,000 วัด 2,000 วัด 3,000 วัด 10,000 วัด 20,000 วัด และ 30,000 วัดเริ่มโครงการเมื่อ พ.ศ. 2545 และจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างมหาทานบารมีกับพระภิกษุทั่วทั้งสังฆมณฑล


โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด


และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดภาคใต้
ให้การสนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดภาคใต้ โครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 และจัดเป็นประจำทุกเดือนจนถึงปัจจุบันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เดือนเดียว รวมเป็นเวลาเกือบ 7 ปีแล้ว และจะจัดตลอดไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้เพื่อถวายกำลังใจให้พุทธบุตรทุกรูปสามารถยืนหยัดเป็นพระแท้ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาได้
ตลอดไป


โครงการแสดงธรรมเทศนา ทั้งทางวิทยุ   
และโทรทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียมถ่ายทอดไปทั่วโลก 

ซึ่งได้รับ รางวัล สถานีวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้มาจากการผลิตสื่อธรรมะถ่ายทอดผ่านดาวเทียมทางช่อง DMC (Dhamma Media Channel) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อเผยแผ่ธรรมะ 24 ชั่วโมง 
แก่มหาชนทั่วโลก โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษและจีนรางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards ครั้งที่ 28 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ได้มาจากการผลิตสื่อธรรมะ DMC โดยได้รับรางวัลถึง 12 รางวัลนอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังได้รับรางวัล อื่นๆ อีกมากอาทิเช่น

รางวัลเหรียญเกียรติยศ มหาตมะ คานธี 
เพื่อสันติภาพ จากองค์กร Akhil Bharat Rachanatmak Samaj

รับเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นรางวัลที่ได้มาจากการอุทิศตนให้กับการพัฒนาเยาวชนมา
กว่า 40 ปี
รางวัล World No Tobacco Day Awards 2004 จากองค์การอนามัยโลก

รับเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้มาจากการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสูบบุหรี่ 
และดำเนินกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่อย่างต่อเนื่องรางวัล Universal Peace Award 

จากผู้นำชาวพุทธประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) ครั้งที่ 3 
ณ ประเทศศรีลังกา รับเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้มาจากการเป็นผู้นำชาวพุทธ
ที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นของโลกโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้แทน 4 จังหวัด

ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะผู้แทนจาก 4 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ได้พร้อมใจกันถวายโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด แด่พระเทพญาณมหามุนี ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมากในหลายจังหวัด ทั้งมอบถุงยังชีพและบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นเวลาหลายเดือนต่อเนื่องโดยมิได้ขาดแม้แต่วันเดียว นอกจากนี้ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2550 คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ของอีก 4 จังหวัด
ที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม
ได้พร้อมใจกันถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้นกว่า 41 รางวัล ประกอบไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการ 3 รางวัล จังหวัดปทุมธานี 18 รางวัล จังหวัดสุพรรณบุรี 7 รางวัล จังหวัดนครปฐม 11 รางวัล จังหวัดนนทบุรี 2 รางวัลโล่เกียรติยศวุฒิสภาได้มาจากการช่วยงานบำเพ็ญกุศล
และไว้อาลัยแก้ผู้ประสบภัยสึนามิ

รับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้มาจากการสนับสนุนการจัดงานบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยแก่ผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจญาติพี่น้องผู้ประสบภัย ที่ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 และที่ อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548ดวงตะวันให้แสงสว่างแก่โลกฉันใด
ยอดกัลยาณมิตรแม้เพียงคนเดียว ก็สามารถยังแสงสว่างให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้ฉันนั้น

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ
ยังมีโครงการอบรมศีลธรรม การสอนธรรมะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกมาก
ที่เป็นดำริจากพระเดชพระคุณาหลวงพ่อ,
ซึ่งพระภิกษุ-สามเณร, เจ้าหน้าที่, อาสาสมัคร, เจ้าภาพสาธุชน ต่างร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์
งานพระศาสนาให้สำเร็จอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
คุณธรรม ความดี ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยนั้นมีอีกมากมายนัก
เป็นการดีที่สุด คือ มาทำความรู้จักกับหลวงพ่อท่านด้วยตัวของเราเองดีที่สุดครับ
มาศึกษาด้วยตัวเราเองว่า ท่านสอนธรรมะใด อย่างไร เพื่ออะไร ? 
ด้วยวิถีของบัณฑิตนักปราชญ์ดีกว่านะครับ

-------------------------------------

คนไทยที่เฝ้าดูสถานการณ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น