กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ทำไม?, คนนับล้านจึง_เคารพเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อธัมมชโย!จะรู้จัก จะศรัทธา จะเคารพ จะให้ใจ กับใครสักคนหนึ่ง 
ไม่ใช่แค่ฟังเขาว่ามา!

แต่เพราะใช้เวลาทำความเข้าใจตัวตนของใครคนหนึ่งนั้น
นับปี  นับหลายปี นับหลาย 10 ปี
ผ่านเหตุการณ์,เรื่องราว ล้วนพิสูจน์ให้ได้เห็นน้ำใสใจจริงแจ่มแจ้ง
พระมหาเถระรูปหนึ่ง จึ่งเป็นที่เคารพรักศรัทธาของมหาชนนับล้าน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งชาวไทย และนานาอารยะประเทศ

อยากเล่าให้ไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้ศึกษา และเข้าใจเรื่องราวตามความเป็นจริงครับ

ผมจะเล่าให้ฟัง ดังที่ได้เห็นมา นะครับ ... ไม่มากไม่นาน กาลล่วงมา 20  ปี
ถ้าอยากจะรู้จะเห็นมากว่านี้  ก็เรียนเชิญที่วัดพระธรรมกายครับ

1.พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย  รักการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ

            หลวงพ่อรักการศึกษาธรรมะ รักการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เป็นนักเรียน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, ยิ่งเมื่อได้พบ ครูสอนสมาธิ ซึ่งเป็น ศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ คือ คุณยายอาจารย์จันทร์  ขนนกยูง หลวงพ่อ ขณะนั้นเป็นนิสิต ก็ตั้งใจนั่งรถเมล์ จาก ม.เกษตร เพื่อมาเรียนสมาธิปฏิบัติ กับคุณยายอาจารย์ ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ทุกวันไม่เคยขาด ตั้งแต่ ชั้นปี.1 กระทั้งถึง สำเร็จการศึกษา,  หลวงพ่อ ก็ได้ตัดสินใจอุปสมบทตลอดชีวิต เพื่ออุทิศตนเป็นครูสอนธรรมปฏิบัติ เป็นยอดกัลยาณมิตรเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่

            เพราะหลวงพ่อ ได้ทุ่มเทเวลา และความแข็งแรงให้กับการศึกษาธรรมปฏิบัติอย่างจริงจังถึงเพียงนั้น
            ผู้คนที่ได้ศึกษาประวัติชีวิตของท่านอย่างถ่องแท้ ย่อมประทับใจและเลื่อมใสศรัทธาในความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเพื่อฝึกฝนตนเองของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

2. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย  มากด้วยความเมตตา กรุณา  มีหัวใจแห่งความเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่  
            

            ลำพังหลวงพ่อท่านเองนั้น  ท่านมีชีวิตที่สุขสงบในวิถีแห่งภิกษุตั้งแต่วันแรก
ที่อุปสมบทแล้ว
            แต่เพราะดวงใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาปรารถนาให้เพื่อนมนุษย์ได้ศึกษาธรรมะ
เข้าใจความจริงของโลกและชีวิต ใช้ชีวิตถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิ รู้รักษาตัวให้รอดพ้นจาก
ทุกข์ภัยในวัฏฏสงสาร...
( ซึ่งทั้งหมดนั้น...ด้วยตามครรลองของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้)
            งานสอนธรรมะ สอนสมาธิ สอนศีลธรรม ชี้หนทางสว่างให้แก่เพื่อนมนุษย์
และรวมถึงงานสงเคราะห์โลก ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามประสบมหันตภัยต่างๆ
            ล้วนเป็นกรณียกิจของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อตั้งใจทุ่มเททำ ด้วยหวังคุณประโยชน์แก่มหาชนทั้งผองด้วยใจที่เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม
            แม้ภาระกิจงานนั้นจะต้องทุ่มเทเวลาและพลังในชีวิตอย่างมากมายเพียงใด
            และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สุด แม้ต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจของผู้คน
ถูกกล่าวหาว่าร้ายต่างๆ สักเพียงใด หลวงพ่อก็ยังมั่นคงในภาระกิจหน้าที่ของความเป็นครูผู้สอนธรรมะ เป็นยอดกัลยาณมิตรชี้แจงแสดงธรรมนำพาเพื่อนมนุษย์ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยให้เห็นหนทางแห่งความสว่าง ความสุข ความปลอดภัยของชีวิตในวัฏฏสงสาร
โดยไม่มีความย่อท้อต่ออุปสรรคความยากลำบากใดๆ ทั้งสิ้น
            เพราะดวงใจอันกว้างใหญ่ ที่ดำรงฐานะแห่งความเป็นยอดกัลยาณมิตรด้วยพลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่เสมอมา (แม้ท่ามกลางภาวะมุ่งร้ายของคนบางพวก)  
            เป็นที่รู้เห็นและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งของสาธุชนที่มาศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อตลอดมา 
           
เพราะความดี ความจริงแท้ ปรากฎแก่ตา และแก่ใจของมหาชนนับล้านอย่างนี้
ความเคารพและความศรัทธาของผู้คนทั้งใกล้และไกล ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติที่มีต่อ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย จึงมากมายและมั่นคงด้วยเหตุแห่งสัจจะนั้น

            และสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่อ  เมื่อได้เข้ามาศึกษามาทำความรู้จัก เมื่อได้รับทราบและเข้าใจเหตุผลความจริงแล้ว  จากที่เคยเข้าใจผิด ก็จะเข้าใจถูก และเกิดความเลื่อมใสเคารพศรัทธา
ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ  อย่างน่าประทับใจ ครับผม

3. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย  ปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์อย่างมั่นคง
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกประการ 

            โอวาทปาฏิโมกข์  คือ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ อันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 


อุดมการณ์อันสูงสุด  4  ประการ  ของพระพุทธศาสนา

1. ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
,
            ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตะบะอย่างยิ่ง
2. นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,
            พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยม
3. นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
            ผู้ล้างผลาญผู้อื่น
, ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
4. สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
            ผู้เบียดเบียนผู้อื่น
, ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ
            นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

หลักการ 3 ประการ
  

หลักการอันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน 
ซึ่งเป็นการสรุปรวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่พุทธบริษัทต้องปฏิบัติ
1.สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
            การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง
2.กุสะลัสสูปะสัมปะทา
            การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม หนึ่ง
3.สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
            การกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้ว หนึ่ง
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ
            นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

วิธีการ  6 ประการ

วิธีการที่ธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นกลยุทธในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ให้ใช้วิธีการเหมือนกันเพื่อจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องเป็นธรรม
1.อะนูปะวาโท,
            การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน หนึ่ง
2.อะนูปะฆาโต,
            การไม่เข้าไปล้างผลาญกัน หนึ่ง
3.ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร,
            ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ หนึ่ง
4.มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง,
            ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหาร หนึ่ง
5.ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,
            การนอนการนั่งอันสงัด หนึ่ง
6.อะธิจิตเต จะ อาโยโค,
            การประกอบความเพียรในอธิจิต หนึ่ง
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ
            นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

            การปฏิบัติบูชา ชื่อว่า เป็นการบูชาอันสูงสุด พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย
ได้ปฏิบัติสมณกิจและศาสนากิจตามโอวาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัส
ไว้อย่างมั่นคงทุกประการ  และอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เป็นที่ประจักษ์แก่ใจของมหาชนทั้งหลาย 
           
ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่เต็มเปี่ยมในจิตใจ
ของมหาชนทั้งหลายจึงอยู่บนเหตุและผลแห่งโอวาทปาฏิโมกข์นั้นทุกประการ

4. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย  เป็นพระมหาเถระมีศีลาจารวัตรบริสุทธิ์งดงาม

            ศีล ย่อมรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วม  ประการนี้ไม่เป็นที่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไม
แม้จะมีคนกล่าวหาว่าร้ายหลวงพ่อท่านต่างๆ นานา  แต่มหาสาธุชนทั้งหลาย
ยังเคารพศรัทธามั่นคงในพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย  ... 
ท่านที่รัก ไม่คิดตั้งคำถามกันบ้างหรือครับ ?
            ก็เพราะมหาสาธุชนเหล่านั้น ต่างรู้จักและเข้าใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยดีมาโดยตลอด ไม่ใช่แค่ 3, 7 วัน  แต่เป็นระยะเวลายาวนาน 10 ปี 40 ปี และจะ 50 ปีเข้าไปแล้ว ...
            ศีลาจารวัตรปฏิปทาอันดีงามของความเป็นพระภิกษุผู้มากด้วยคุณธรรม
ย่อมอยู่ในสายตาของมหาสาธุชนโดยตลอด  
            เพราะอย่างนี้ครับ  แม้จะมีผู้ไม่หวังดี กล่าวหาว่าร้ายสารพัดสาดสีเทสีมาจากทุกทิศ
คำโกหกของคนพาลเหล่านั้น  ไม่อาจบั่นทอนความเคารพเลื่อมใสศรัทธาของคนนับล้านแม้แต่นิดเดียวครับ  ตรงกันข้าม ผู้คนทั้งหลายนั้น กลับยิ่งได้เห็นคุณธรรมอันหนักแน่นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแจ่มชัด และยิ่งเลื่อมใสศรัทธาทับทวีมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก
            จะมีพลังใด ในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่แกร่งกล้ามากไปกว่า “พลังศรัทธา”
ที่มนุษย์สามารถอุทิศชีวิตจิตใจให้ได้  อีกไหมละครับ ?  

5. พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย  เป็นต้นบุญ ต้นแบบ เป็นผู้นำในการทำความดี

            มนุษย์ทุกคนเกิดมา ล้วนต้องการความสุข ความสำเร็จ ความดีงาม ให้เกิดขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัว  และสังคมส่วนรวม ทั้งสิ้น   
            แต่การที่จะมีกำลังสติปัญญา พลังใจ ฝ่าฝันอุปสรรคความยากลำบาก ไปสู่เส้นชัยได้นั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย  เราต่างต้องการกำลังใจ กำลังสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องการผู้นำที่จะพาเราท่านก้าวเดินไปบนหนทางสว่าง ไปสู่ความสุขความสำเร็จอย่างถูกต้องชอบธรรม
            หลวงพ่อเป็นต้นบุญ นำพามหาสาธุชนผู้แสวงบุญ สั่งสมบุญด้วยหลักของบุญกิริยา, กุศลกรรมบท, ด้วยหลักแห่งบารมีทั้ง 10 ทัศ ตามอย่างอริยะประเพณีบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในกาลก่อน
            หลวงพ่อเป็นต้นแบบ แห่งความมั่นคงแน่วแน่ในการสร้างความดีด้วยคุณธรรมหนักแน่นมั่นคง  อันเป็นที่ประจักษ์แล้วแก่ใจของสาธุชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ศึกษาปฏิปทาของหลวงพ่ออย่างถ่องแท้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงเป็นพระภิกษุมหาเถระผู้นำแห่งความดี
ที่ประทับอยู่ในดวงใจของมหาชนทั้งหลาย 
ด้วยเหตุผลอันสำคัญ ดังยกมาโดยสังเขป  ณ เบื้องต้นนั้นครับ

ส่วนว่าคุณธรรมความดี อื่นๆ อีกมากมายของหลวงพ่อนั้น
หากว่าต้องการรู้จริงๆ จังๆ
ขอยืนยันคำเชิญเดิมนะครับ  ขอเรียนเชิญที่วัดพระธรรมกาย ด้วยความยินดียิ่ง ครับ ps.ไม่ใช่แฟน แต่เชิญแทนด้วยความจริงใจครับ  

      
ขอได้รับความปรารถนาดีจากผมครับ

คนไทยที่เฝ้าดูสถานการณ์ 
14 ความคิดเห็น:

 1. จริงที่สุดครับ

  ตอบลบ
 2. #พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยท่านรักการปฏิบัติเป็นชีวิตจิต
  รักและห่วงคนทั้งโลก อยากให้เขาเหล่านั้นมีที่พึ่งทีทีระลึกมีบุญทึ่นำติดตัวไป เพราะชีวิตในสังสารวัฏถ้าไม่มีบุญอันตรายมากๆ

  ตอบลบ
 3. สาธุ สุดยอดของครูบาอาจารย์แห่งยุคนี้ กราบแทบเท้าด้วยดวงใจทุกวันผ่านDMC ช่อง 171

  ตอบลบ
 4. ขออนุญาตแบ่งปันค่ะ

  ตอบลบ
 5. สาธุครับ สุดยอดครูบาอาจารย์ใสยุค
  นี้เลยทีเดียวครับ

  ตอบลบ
 6. ท่านกล่าว ว่านิพพานเป็นอายตนะ จริงเท็จประการใดผมอยากทราบครับ ท่านใดอธิบายให้ผมด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

  ตอบลบ
 7. ท่านกล่าว ว่านิพพานเป็นอายตนะ จริงเท็จประการใดผมอยากทราบครับ ท่านใดอธิบายให้ผมด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

  ตอบลบ
 8. สาธุค่ะ #หลวงพ่อธัมมชโย#เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลก

  ตอบลบ
 9. สาธุค่ะ #หลวงพ่อธัมมชโย#เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลก

  ตอบลบ
 10. เคารพและศรัทธาหลวงพ่อค่ะ..นำคำสอนของหลวงพ่อ มาปฏิบัติทุกวัน ทั้งทาน ศีล เจริญภาวนา และมาร่วมบูชาข้าวพระ ชีวิตดีขึ้นทุกวัน นับเป็นบุญที่ได้มาเจอท่าน.. กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ

  ตอบลบ

Blog Archive